O spoločnosti Palestra

Obchodná spoločnosť PALESTRA a.s. bola založená v roku 1994 ešte ako spoločnosť s ručením obmedzením, kedy začala svoju strojárenskú a konštrukčnú výrobu.

Neskôr spoločnosť rozšírila svoje portfólio o širokú paletu výroby oceľových konštrukcií ako napríklad mostné oceľové konštrukcie, strešné konštrukcie, konštrukcie hál, atď. Od roku 1997 sa výroba začala orientovať aj na lodnú dopravu.

V posledných rokoch sa sústreďujeme najmä na rekonštrukcie a modernizácie malých vodných elektrárni ako aj na oblasť využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Dôraz kladieme na dlhoročné skúsenosti v oblasti energetiky, elektroenergetiky, strojárstva a priemyslu.

Presadzujeme rozvoj perspektívnych a inovatívnych technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Inovácie sú našim hnacím motorom, čo sa aj odráža vo firemnej kontinuite ako aj v schopnosti vytvoriť si konkurenčnú výhodu, v súlade s environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými faktormi.

Na budúcnosť hľadíme tak, že inovácie aplikujeme už dnes, čo je aj hlavnou zásadou všetkého, čo robíme. 

Našou veľkou prednosťou je odbornosť, flexibilita, spoľahlivosť a bezpečnosť. Spolupracujeme s renomovanými domácimi i zahraničnými spoločnosťami, zdokonaľujeme naše know-how čo nám umožňuje vytvárať lepšiu budúcnosť pre nás ako aj naše generácie. Našou víziou je expandovať na Slovenskom trhu ako aj v zahraničí.

Naše hodnoty

obnoviteľné zdroje energie

Odbornosť, kvalita a inovácie

Zárukou nášho úspechu sú naše dlhoročné bohaté skúsenosti. Našou konkurenčnou výhodou je podpora rastu perspektívnych a inovatívnych technológií.
obnoviteľné zdroje energie

Bezpečnosť

Bezpečnosť považujeme za neoddeliteľnú súčasť nášho podnikania. Iba efektívna spoločnosť je bezpečná a bezpečná spoločnosť je efektívna.
obnoviteľné zdroje energie

Dôvera

Dlhodobo pôsobíme na trhu a preto našim klientom poskytujeme vysokú profesionalitu, stabilitu a kvalitu.

Oprávnenia a certifikáty

Naša spoločnosť disponuje všetkými oprávneniami a certifikátmi, ktoré nás oprávňujú vykonávať projekčnú a inžiniersku činnosť v oblasti energetiky, strojárstva a priemyslu.

• CERTIFIKÁT STAVEBNÉHO DOZORU – vykonávanie činností vo výstavbe podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

• CERTIFIKÁT STAVBYVEDÚCEHO – podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činností.