Vodná energetika má dlhú tradíciu na Slovensku. Jej počiatky siahajú až do 14. storočia. Prvá vodná elektráreň na Slovensku bola postavená už v roku 1886 v Košiciach, osadená Francisovou turbínou.

 

Sumárny inštalovaný výkon vodných elektrární v portfóliu Slovenských elektrární je približne 40 z celkového inštalovaného výkonu. Podiel vodných elektrární na ročnej výrobe elektrickej energie dosahuje v priemere asi 11.

 

Na výrobu elektrickej energie využívajú vodné elektrárne hydroenergetický potenciál našich tokov, ktorý je trvalo sa obnovujúcim, tzn. že je nevyčerpateľným primárnym energetickým zdrojom – na rozdiel od všetkých druhov fosílnych palív. Vodné elektrárne svojou prevádzkovou pružnosťou s možnosťou rýchlych zmien výkonov sú schopné pokrývať prudko sa meniace požiadavky na výkon v špičkovej časti denného zaťaženia a tým sú vhodné aj na pokrývanie havarijných stavov v elektrizačnej sústave a sú vhodné aj z pohľadu využitia prvotných zdrojov energie, ktoré sa nachádzajú na našom území.

 

Vlastnosti a hlavný účel vodných elektrární

 • pozitívny vplyv voči životnému prostrediu
 • vysoká spoľahlivosť prevádzky a jej bezpečnosť
 • plne automatické riadenie procesu s možnosťou bez-obslužnej prevádzky
 • neobmedzená životnosť primárneho energetického zdroja
 • nízka energetická náročnosť celého procesu
 • vysoká účinnosť premeny primárnej energie na elektrickú energiu
 • ochrana územia pred povodňami
 • zásobovanie vodou v priemysle a poľnohospodárstve
 • vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v toku
 • lodná doprava
 • rekreačno-športové využitie